Pangarap ay ilusyon sa sistemang hindi ikaw ang may kontrol

“Katuparan ng pangarap na makaahon sa kahirapan, ilusyon sa sistemang burges at ilitista ang may kontrol”

Child Labor Philippines

Marami ang nagsasabi na kailangan ang system change… anong sistema ang babaguhin at anu ang ipapalit?

Hanggang hindi natin kinikilala ang tunay na sistemang umiiral sa kasalukuyan, hungkag at walang laman ang mga iniaalok sa “system change”.

Kapitalistang sistema sa anyo ng neo-liberalization ang nanaig sa kasalukuyan, ito ay itinataguyod ng lokal na burgesya at elitistang namamayani at nakikinabang sa sistema.

Ang ganitong sistema ay nanatili, hindi lamang sa burgesya at elitista, ganitong kaisipan din ang NAKASALAKSAL SA KOKOTE ng masang Pilipino. Inaakala ng masang Pilipino na ang kanilang pag-asa at pagbabagong inaasam ay nasa ganitong sistema.

Ano ang moral na dahilan ng mga nanawagan ng pagbabago ng sistema, kung hindi kinikilala ang kasalukuyang sistema ay para lamang doon sa kapitalista at dayuhang namumuhunan.

Ano ang moral na rason ng mga nanawagan ng pagbabago ng sistema kung hindi alam anong sistema ang nais baguhin at ipapalit.

“SYSTEM CHANGE” ay isa lamang slogan para makakabig ng kaalyado at hamigin ang mga taong naghahangad ng tunay na pagbabago ng Sistema.

Walang pagbabago kung ang mga nagtutulak ng ganitong panawagan ay hindi MAIBASURA ang kanilang naka-kapitalista kamulatan na ang tanging daan sa tunay na kaunlaran ay nasa kapitalista pamumuhunan.

Pinatunayan ng kasaysayan, isang uri lamang ang tunay na naghahangad ng pagbabago- ang uring manggagawa at yaong inaangkin ang kaisipan ng uring manggagawa. Maliban dito ay WALA NG IBA PA. ###

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s